ТОПЛИННИ МОСТОВЕ
вижте повече

ТОПЛИННИ МОСТОВЕ

Топлинни мостове / Термомостове

Тенденцията за свеждане на разходите на енергия до минимум и подобряване на топлоизолационните свойства на външните ограждащи елементи на сградите се засилва със стремежа за устойчивост и енергийна ефективност. Политиките, които регулират изискванията за енергийна ефективност, се развиват и така се появяват нови методи за пестене на енергия. Намаляването на топлинните мостове или техните ефекти в съществуващи и нови сгради е от съществено значение за успешни действия в посока енергийна ефективност.


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТОПЛИННИТЕ МОСТОВЕ?

Това са конкретни места в сградата, които са с по-голяма топлинна проводимост от тази на съседните повърхности. Наличието на топлинен мост в сградата води до по-голям топлопренос от по-студената до по-топлата повърхност на сградата. Поради този процес топлинните мостове могат значително да намалят качеството на изолацията.

 


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНЕРГИЙНИЯТ ТРАНСФЕР?

Енергийният трансфер между обектите е непосредствен резултат от молекулярна дейност. При газове и течности например преносът на енергия става при сблъскване на молекули. Както е известно, в даден обем от пространство молекулите на течностите и газовете се движат свободно и всяка от тях съдържа определено количество енергия. Колкото по-висока е температурата на течността или газа, толкова по-високи са енергията и скоростта на молекулите. Когато те се сблъскат, се получава трансфер на енергия от молекулите с по-голяма енергия към тези с по-малка. Дори да не се виждат тези малки взаимодействия, такъв трансфер на топлина се случва във всяка част от секундата. Ефектите от тези сблъсъци са извършване на енергиен трансфер и покачване на температурата.

въпросителна-удивителна-800х478


КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ ЕНЕРГИЕН ТРАНСФЕР?

Те спомагат за предаване на енергия между вътрешната и външната среда. Енергиен трансфер става през твърди материали като тухли, бетон и метал. Също и през стенни кухини, които позволяват голямо движение на въздух като резултат от различната температура на въздуха в пространството между стените. За топлопредаването допринася и нощното излъчване на сградата.

 


КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМАТ ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОНСТРУКТИВНИ МАТЕРИАЛИ?

Материалите с висока топлопроводимост предават значително повече топлина от тези с ниска и затова част от решенията за намаляване на топлинните мостове се състоят в правилния избор на материали за конструкцията на сградата. Взаимодействието между високопроводими материали усилва преноса на топлина. При студени климатични условия той е с посока от вътрешно към външно пространство. При топли климатични условия - от външно към вътрешно пространство.

roof-insulation-system-512x400px


КАКВИ СА РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕРМОМОСТОВЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ?

  1. Отделяне на високопроводимите материали едни от други с помощта на изолация.
  2. Изборът на енергийно ефективни материали при проектирането и строежа на сградата.
  3. Намаляване на площта за контакт между високопроводимите материали.

 Въпреки тези общи условия, проблемът с топлинните мостове почти винаги се свежда до отделни детайли.  Обикновенно е необходимо предприемането на специфични мерки, съответстващи на местата, където се появяват топлинните мостове.

 


КАКВИ СА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗОЛАЦИОННАТА СИСТЕМА?

  1. Следването на ясните научно-технически принципи за строеж на сградата.
  2. Професионално проектиране на отделните детайли, за да се локализират възможните места за образуване на топлинни мостове.
  3. Опитни специалисти, които на база на специфичните проекти на елементите да предложат конструктивни решения за подобряване ефективността на сградата.

 Сградите губят топлина поради течения (инфилтрация) и предаване на топлина към външната среда през ограждащите елементи на сградата - фасада, прозорци, покрив, подове. През последното десетилетие едно от най-популярните решения за намаляване на инфилтрацията е тестването на налягането, което гарантира максимално покриване на стандартите за херметичност на сградата.

 

Критични места на въздухоплътността:

графика-800х503рх

 

При дървените конструкции въздухоплътният слой трябва да бъде от вътрешната топла страна на конструкцията, а пародифузния (вятърозащитен) слой от външната страна.

 

 


КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ТЕРМОМОСТОВЕТЕ?

Основната причина за появата на топлинни мостове е скоростта на потока топлина от по толата към по-студената част в конструкцията. Тази скорост зависи от множество фактори, като някои от тях са:

  • Температурната разлика в рамките на топлинния мост.
  • Топлопроводимостта на материалите, които са в контакт с изолационния слой.
  • Напречното сечение на топлинния мост.
  • Лекотата, с която топлината преминава през топлинния мост. Това от своя страна се влияе от площта и повърхностното съпротивление на топлинния мост.

 


КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ТЕРМОМОСТОВЕ?

Диагностиката на топлинните мостове се извършва с 2D и 3D компютърни модели. Това е скорошна тенденция, като допреди това анализирането на топлинния поток е било доста трудно и почти винаги изпълнено с неточности. Новите технологии за диагностика на топлинни мостове спомагат за разбирането на истинската им значимост. Благодарение на това се намират много по-лесно начини за намаляването на негативните ефекти, които те причиняват.

крушка-черен-фон-800х400рх


ВИДОВЕ ТОПЛИННИ МОСТОВЕ


Структурни Термомостове.

 

Структурните топлинни мостове, свързани с използваните в сградата материали, са най-често срещаният вид. Те се появяват при преминаването на топлопроводим елемент през изолационния слой. Типичен пример за такъв тип топлинен мост е когато анкерни болтове преминават през изолацията на сградата. Това обаче е само един от типовете структурни топлинни мостове.  Те се появяват и при различни пробиви между студената и топлата част на сградите, например при комини, инсталирането на климатици, водопроводни тръби, вентилационни въздуховоди и кабели. Структурните топлинни мостове са характерни и при различни съединявания на компоненти от сградата, при отворите за прозорци и врати в стените, както и в точки, където гредите или плочите минават през обвивката на сградата. В много случаи структурните топлинни мостове не се взимат предвид при изчисляване загубите на топлина от сградите.

 

Геометрични Термомостове.

 

Геометричните топлинни мостове се появяват, когато повърхността, която излъчва топлина, е по-малка от абсорбиращата тази топлина повърхност. Геометричните топлинни мостове се наблюдават, когато има промяна в насочеността на повърхностите, формиращи външните ограждащи елементи на сградата, или където дебелината на тези повърхности е намалена.  Сградните ъгли са много уязвими към появата на геометрични топлинни мостове. Вътрешните повърхности в ъгъла обикновено са по-студени от другите повърхности в помещението. Поради по-голямата им повърхност през тях преминава повече топлина в посока навън.

 

Конвективни Термомостове.

 

Въздушните течения в конструкцията на сградата причиняват конвективните топлинни мостове. Терминът “КОНВЕКТИВЕН ТОПЛИНЕН МОСТ” се използва за местата в структурата на сградата, където се появява нежелано движение на въздух. Такива движения могат да се дължат на естествена конвекция в пропускливи зони или на пролуки в изолацията. Преминаването на въздух от помещенията през дадена част от сградата допринася за загуба на топлина.

 Освен това този въздушен поток предизвиква акумулирането на влага във външните ограждащи елементи. Това от своя страна влошава свойствата на изолационния материал. Към момента обаче има малко познания за степента и ефектите на този тип топлинни мостове. В някои случаи се наблюдава допълнителна загуба на топлина на местата, където въздухът отвън прониква под изолацията на покрива на сградата. Конвективните топлинни мостове могат да бъдат намалени съществено чрез подходящо проектиране и конструиране на сградата.

 


ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТОПЛИННИ МОСТОВЕ

 

ПОНИЖАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗОЛАЦИЯТА.

- По-високи разходи за отопление и охлаждане в следствие на понижаване ефективността на изолацията на сградата.

 

ДИСКОМФОРТ НА ОБИТАВАНЕ.

- Този ефект се постига заради студените повърхности. Топлинните мостове могат да причинят дискомфорт заради разликите в температурата в сградите, в които се намират. Ако изолацията е с ниско качество или въобще липсва, повърхността на стените ще бъде студена през зимата и така могат да се появят студени течения. Студените течения причиняват ниска температура и на пода, което също се отразява значително върху комфорта на престояване в сградата.

загуба-енергоефективност-800х400рх

РАЗВИВАНЕ НА ВЛАГА В СГРАДАТА.

- Влагата в сградите се натрупва от обитаването им и ежедневните дейности, провеждани в тях, като готвене или къпане например. Друг фактор за увеличаването й в сградите е и влагата, излизаща от почвата, върху която е построена сградата. Мухъл се развива, когато влагата кондензира върху студени повърхности, като например тези при топлинните мостове.  Това може да доведе до увреждане на сградната конструкция вследствие на замръзване или корозия. Освен това ефектът на топлоизолацията се намалява значително с наличието на влага, което води до по-голяма загуба на топлина и по-големи рискове за самата конструкция на сградата.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА МУХЪЛ.

- Мухъл може да се появи при нива на влажност от 80%. Това означава, че той се развива по повърхностите, които са толкова студени, че въздушният слой в непосредствена близост до повърхността е с влажност 80%. За да се избегне образуването на конденз в сградите с големи топлинни мостове, е необходимо относителната влажност в дадено помещение да е достатъчно ниска.

 

ОБРАЗУВАНЕ НА КОНДЕНЗ.

- Образуването му върху студените повърхности може да доведе до корозия при металните структурни елементи на сградата, а при дървените - до гниене. Много в яажно да са спазени всички нормативни изисквания, за да не се допуска кондензация в сградата. Рисковете от неговата поява съществу заради температурния фактор.

 

ПОЯВАТА НА ВИДИМИ ВЛАЖНИ ПЕТНА.

- Образуват се от вътрешната и външната част на сградата. Тези последствия са в резултат на смяната на температурата и възможността за изсъхване на повърхността.

 


КОИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ?


ПОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ.

- Поставянето на външна изолация може да бъде извършено по много различни начина. Всичко зависи от избора на самия изолационен материал, който сте решили да поставите. Изборът е многообразен, но в случая ще вземем най-популярния -  стилиопор, мрежа и фасадна мазилка. Изолационни стилиопор се монтира с болтове или с метални профили за фасадата на сградата. Резултатите от монтирането на външна изолация върху сгради показват различни нива на топлинно съпротивление - между 2 и 2,65 m2 K/W за 100 mm изолация.

 Изолацията на стенните кухини в тухлените стени на съществуващи сгради също е популярен метод за намаляване на ефектите от топлинните мостове. Този тип изолация се извършва, като се използват минерална вата или гранулиран полистирен, с който се запушват въздушните пространства в конструкцията на сградата.

топлинни-мостове-допълнителна-външна-изолация-600х350рх


ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ.

- Допълнителната вътрешна изолация не променя фасадата на сградата и е сравнително лесна за поставяне. Тя не е изложена на климатични промени, както външната. Разходите за вътрешната изолация и нейното поставяне са по-малки в сравнение с тези при поставяне на външна изолация. Има няколко леки недостатъка при този вариант, като повишен риск от кондензация, намалена жилищна площ, както и по-ниска ефективност. Това може да се дължи на топлинните мостове от вътрешните стени и от подовете на помещението. Повишеният риск от кондензация се дължи на по-ниската температура на неизолирани повърхности. Може да се стигне до необходимостта от усилване на вентилацията с цел да се намали влажността на въздуха в сградата.

knauf-insulation-mineral-wool-600x350px

 

 


ПОВИШАВАНЕ НА ХЕРМЕТИЧНОСТТА НА СГРАДАТА.

- Това е друга мярка за намаляване негативните ефекти от топлинните мостове. В много случаи това е трудно, защото електрическите инсталации например не се проектират като херметични. Недостатъкът на този тип решение е, че може да се създаде свръх херметичност на сградата. При нея се наблюдава увеличаване на относителната влажност в жилищните помещенията. Решение на тези проблеми е намерено с изпълнение на така наречения инсталационен слой, в който се прекарват всички инсталации без да се нарушава херметичността на ограждащите елементи на сградата. Относителната влажност на въздуха се поддържа в оптимални параметри чрез неговата рекуперация.

 


ОБРАТНО КЪМ ВСИЧКО АКТУАЛНО.


 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА:


» Строителни материали.


» Дървото, като строителен материал.


» Покривни слънчеви системи.


» Въведение в дървените сгради.


 

ПОИСКАЙ ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА