Основи на дървените сгради.

Основи на дървените сгради

 Най-голямо приложение при сглобяемите дървени сгради намират ивичните основи и по-рядко единичните и металните фундаменти. Освен от бетон или стоманобетон ивичните и единичните основи могат да бъдат изработени от ломен камък или от добре изпечени и влагоустойчиви тухли. Най-често се използват ломен камък и бетон или комбинация от тези материали, която се нарича бутобетон. Предимствата са на страната на бетонните основи, които се изливат направо в изкопа. При тях не се изисква високо квалифицирана работна ръка и изпълнението (доставянето на бетона и приготвянето) подлежи на механизация.

 Ивичните и единичните бетонни или зидани основи имат подземна и надземна част. Препоръчва се надземната част да бъде около 50 сантиметра, но не по-малко от 30 сантиметра.

 Често пъти се налага дървените сглобяеми сгради да бъдат строени на наклонени терени, при които съществува опасност от свличане и хлъзгане на сградата. В такива случаи се предвижда стъпаловидно изграждане на основите, като се спазва условието най-малката дълбочина на отделните стъпала да не бъде по-малка от 80 сантиметра.

 Бетонните основи могат да бъдат доставени на строителната площадка, като готови елементи, произведени индустриално. Те имат различна форма и са систематизирани в номенклатура. Могат да се прилагат от проектанта на сглобяемата сграда, когато Инвеститорът и същевременно Строителят имат възможност да осигурят купуването и транспортирането им, както и механизация за товарно-разтоварните и монтажните работи.

 


Основи на дървените сгради - Какви видове инсталации трябва да бъдат монтирани?


 

 При направата на ивични основи се предвиждат вентилационни отвори за задължителната вентилация на пространството под подовата конструкция. Също така трябва да има и отвори за водопровода, канализацията, отоплението, електрическата инсталация и други.

 При използването на единични основи този проблем не съществува. Добро конструктивно решение за единична основа представлява бетонното блокче. Подходящата конструкция на надземната част предпазват сградата и от странично изместване. За съединяване с носещи греди се използват лесно изпълними болтови връзки в отворите на ушите на надземната част. Устройството на бетонно блокче и начинът на свързване позволяват да се използват носещи греди с Т-образна форма. Те се изработват от греди и талпи от масивна дървесина. Този вид основи са приложими и при използването на метални носещи греди. Подземната част на бетонното блокче има квадратно напречно сечение и се скосява с лек наклон при повърхността.

 За съединяването със стените и с елементите на подовата конструкция в бетонните основи се предвижда вграждането на част от съединенията. Когато съединяването става чрез заковаване с пирони или винтове за дърво, използват се дървени клепета, които имат трапецовидна форма. Дебелината на клепетата трябва да е 8 – 10 сантиметра, за да може в тях да потъва по-голямата част (около 2/3) от дължината на пироните или винтовете за дърво. Анкерните болтове също се вграждат в бетонните основи още при тяхното изработване.


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: