ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
вижте повече
технически проект
технически проект

 Изготвяне на Технически Проект за сглобяема пасивна и нискоенергийна къща с дървена конструкция ЕКОЗИД. На този етап се изработват всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж на сглобяемата сграда. Проектната документация включва:

» ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ в части: архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка, отопление, ПБЗ, ППЗ. Проектите за сглобяемата дървена къща се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласуват с възложителя. В проектантската си дейност ЕКОЗИД използва специализиран софтуер, който позволява триизмерно проектиране в част конструкции. С детайлна визуализация на всички връзки и елементи дори и на най-сложните дървени конструкции

 

» По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите. Изработва се от лицензирана консултанска фирма, която не е свързана с проектантския екип. Благодарение на този комплексен доклад, разрешението за строеж се издава в много по-кратки срокове. – ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА!

 

» Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

 Технологичният срок за изготвяне на комплекта от проекти  е 40 работни дни. Проектната документация във фаза Технически проект подлежи на одобряване от общинската администрация и е основание за издаване на разрешение за строеж и изпълнение на строителството.

 Необходими документи за изготвяне на проектите за сглобяемата сграда в техническа фаза:

  1. Всички документи описани в частта Идеен проект.
  2. Предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.
  3. Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към ВиК мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.
  4. Геоложки доклад на терена, върху който ще бъде построена сглобяемата къща  – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сглобяемата сграда особено при неравни терени.