НИСКОЕНЕРГИЙНИ КЪЩИ И СГРАДИ
вижте повече

Понятието „нискоенергийна сграда” означава сграда, която е проектирана и изпълнена така, че да представя значително по-висока степен на енергийна ефективност в сравнение с изискванията на националните норми към енергийните характеристики на сградите. Като правило се приема, че за експлоатацията на такива къщи и сгради се изразходва поне с 50% по-малко количество енергия, отколкото в обикновени сгради.

Ако за нормална сграда приемем годишен разход на енергия на около 100-150 kWh енергия, за нискоенергийната сграда разходът трябва да е под 50 kWh енергия.

Преобразуването на една съществуваща сграда в нискоенергийна е свързано преди всичко с добавянето на някои енергийно ефективни системи. Чрез тях енергийните разходи ще бъдат снижени до 3 пъти.

  1. Външна топлоизолация – минимум 16 см.

  2. Термопомпа земя – вода.

  3. Слънчеви колектори и на рекуператор – вентилационната система. Тя трябва да използва затопления въздух от вътрешните помещения (бани, кухни, стаи), за да предаде топлината на влизащия отвън свеж въздух.

Знае се, че 2/3 от общо изразходваната в сградите енергия отива за отопление и климатизация. По-голямата част от тази енергия се изразходва напразно, поради неудовлетворителни изолации. С изпитаните на практика методи за повишаване на енергийната ефективност ние можем да спестим от до 90% от тези разходи.

Най-добрата комбинация от мерки за енергиен ефект се прилага в така наречения стандарт ПАСИВНА КЪЩА. При нея това трябва да се заложи още при първоначалното проектиране и строителство на сградата.

 „Хората ще се ориентират към енергийната ефективност – това е най-евтината форма на нова енергия, с която разполагаме” – казва Дейвид О´Рейли – генерален директор на компанията „Шеврон”.

Според Американското енергийно информационно бюро и Международната енергийна агенция, ако не се вземат мерки, годишният разход на енергия ще продължи да расте средно с 2%. Един от ключовите методи за ограничаване на емисиите на въглеродния двуокис на 50-80 % до 2050 година е понижаване на разхода на енергия в сградите.

Съгласно Европейския план за действие за енергийната ефективност, приет на 19.12.2006 г., и неделима част от енергийния пакет, подобряването на енергийната ефективност до 2020 г. и реализиране на потенциала на енергоспестяващи мерки трябва да надвишат нивото през 2005 г. с 20%. До 31.12.2020 г. всички нови сгради трябва да бъдат нискоенергийни, при условие че направеният разходно–приходен анализ на енергийната ефективност на сградата е положителен за срока на ползването.


Съгласно новата енергийна политика до 2020 година трябва да се осъществи т.нар. тройна индикативна цел, а именно:

  1. Намаляване потреблението на електрическа енергия с минимум 20%.
  2. Увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници с минимум с 20%.
  3. Съкращаване на емисиите на въглероден двуокис с минимум с 20%.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ:


Назад към всичко актуално.