Контрол на дървения материал от Екозид

При строителството на сглобяеми къщи с дървена конструкция от особено значения е влажността на конструктивния дървен материал. Максималната влажност не трябва да надвишава 18%. В ЕКОЗИД той варира от 12% до 15%. Как осъществяваме контрола? При пристигането на всяка партида дървен материал се осъществява входящ контрол. Избират се произволно от всеки размер по няколко греди, след което със специален, професионален влагомер се прави дълбочинно замерване на влагата, като замерващите игли се забиват на дълбочина не по-малко от 3см в посока перпендикулярно на жилите на дървото. Това замерване се повтаря на три различни места от гредата. Всяко от замерванията се записва в протокол. Тази процедура се повтаря с всички заделени за контролното замерване греди. Накрая се оформя окончателен протокол, който се подписва от служител на фирмата и дървения материал, ако е в допустимите граници, се пуска в производството и в продажба.