Сертификати за енергийни характеристики на сгради.

сертификати за енергийни характеристики на сгради

Актуалната нормативна рамка в областта дефинира два вида сертификати. Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

  1. Сертификат за проектните енергийни характеристики на сградата преди тя да е въведена в експлоатация.
  2. Сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация.

Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава след завършване на строителството на нова сграда. Преди въвеждането й в експлоатация или след изработване на инвестиционния проект. Също така и преди издаване на разрешение за строеж на сградата (по задание на възложителя/собственика).

Вторият сертификат се издава след извършено обследване. То отчита какво количество енергия потребява сградата? Какви са възможностите за намаляването на енергийните разходи? Кои са препоръчителните мерки за оптимизиране на енергийната ефективност? Процедурата завършва с оценка на енергийните спестявания. Тя е резултат от изпълнението на една или на група мерки, целящи повишение на енергийната ефективност.

Обследване и сертифициране на сгради могат да извършват само експерти. Те са специализирани консултанти по енергийна ефективност. Те трябва да отговарят на определени изисквания и да са регистрирани.

Процедурата по обследване за енергийна ефективност е задължителна за обществени сгради, които отговарят на три условия. Да са държавна или общинска собственост. Да са в експлоатация и с разгъната застроена площ над 500 квадратни метра. От 9 юли 2015 последното изискване се промени. Сградата трябва да е с разгъната застроена площ над 250 квадратни метра.

Издаването на документи изисква възложителят да предостави предварително на консултанта инвестиционен (екзекутивен) проект. Строителните документи, както и резултатите от вече направени изпитвания на ограждащите конструкции, системи и елементи в постройката, както и на техническите инсталации.

 


Обследване за енергийна ефективност.

 

Обследването за енергийна ефективност на сгради включва идентификация на сградните ограждащи конструкции. Също така включва и елементи и системите за осигуряване на микроклимата. Измерване и изчисляване на енергийните характеристики. И още анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на енергия.

Следващ етап е разработването на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Тяхната технико-икономическа оценка и оценка на спестените емисии въглероден диоксид (CO2) в резултат на прилагането на препоръчаните мерки.

Предмет на обследването е и анализът на възможностите за използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. Част от оценката за годишния разход на енергия в кооперацията.

 


Сертификат за проектни енергийни характеристики.

 

Сертификатът за проектни енергийни характеристики съдържа данни за:

  • Функционалното предназначение на сградата.
  • Местонахождение.
  • Снимка на сградата или компютърна графика.
  • Общите геометрични характеристики - разгънатата застроена площ, отопляваната площ, площта на охлаждания обем.
  • Класа на енергопотребление.

В него се посочва и стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата. Също така и референтната й стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m2. На първична енергия - в случаите, когато е изчислена в проекта на сградата в kWh/m2. Нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни товари, както и брутната потребна енергия с отчитане на вътрешните товари в kWh/m2. Общия годишен разход на потребна енергия в MWh. Общия годишен разход на първична енергия в MWh - в случаите, когато е изчислен в проекта на сградата. Проектната стойност на емисиите въглероден диоксид (CO2). Еквивалентни на общия годишен разход на потребна енергия.

Описани са източниците на енергия в сградата. В това число възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на системите за осигуряване на микроклимата. Те са изразени, като специфичен годишен разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане в kWh/m2.

Издаденият сертификат дава информация и за стойността на специфичния годишен разход на потребна енергия. За системата за гореща вода за битови нужди, в kWh/m2, и използваните енергийни източници, в т.ч. възобновяеми.

 


Сертификати за енергийни характеристики - Обследване на сгради в експлоатация.

 

Обследването на сгради в експлоатация обхваща следните технически средства и системи: средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци в т.ч. от възобновяеми източници; топлопреносните системи - водни, парокондензни, въздушни; електроснабдителните системи; осветителните системи; системите за осигуряване на микроклимата; системите за гореща вода за битови нужди и сградните ограждащи конструкции и елементи.

 


Сертификати за енергийни характеристики - Етапи на обследването.

 

В първия, т. нар. подготвителен етап от обследването, се прави оглед на сградата, събира се и се обработва първичната информация за функционирането й и разходите за енергия за представителен предходен период от време.

Вторият етап включва по-детайлен анализ на съществуващото състояние и енергопотреблението на сградата, изготвяне на енергийни баланси и определяне на базовата линия на енергопотребление. В резултат се определят енергийните характеристики на сградата и потенциалът за тяхното подобряване.

В третия етап от обследването се разработват конкретни мерки за повишаване на енергийната ефективност и се определя годишният размер на енергоспестяването, както и на количество спестени емисии CO2. Заключителната фаза на обследването предвижда изготвянето на доклад за отразяване на резултатите от обследването и предоставянето му на собственика на сградата.

 


Срок на валидност на сертификата.

 

За сгради в експлоатация сертификатът за енергийни характеристики има 10-годишен срок на валидност. Следващият сертификат трябва да бъде издаден до една година след като е изтекъл срокът на валидност на предишния.

Сертификатът се актуализира с издаването на нов сертификат във всички случаи на извършване на дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности.

Съгласно наредбата при настъпване на изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и при промяна на обстоятелствата, отразени в него, собственикът на сградата следва да извърши ново обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата.

Собственикът на сградата или възложителят на процедурата е длъжен в срок не по-късно от 30 дни от въвеждане на новата сграда в експлоатация да представи в Агенцията за устойчиво енергийно развитие заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики.

 


Освобождаване от данък.

 

Специална скала на класовете за енергопотребление определя сградите - от високоефективния клас А до най-нискоефективния клас G. Законът за местните данъци и такси предвижда сградите със сертификат за енергийни характеристики с категория „А” или „Б” да се освобождават от данък за период до 10 години.

Преференцията започва да тече от годината, която следва датата на издаване на сертификата. Ако сертификатът е с категория „А”, освобождаването от данък сгради е за седемгодишен период. Ако в сградата се прилагат мерки, свързани с използване на възобновяеми енергийни източници, този срок се удължава до десет години.

При сертификат за сграда от категория „Б” освобождаването от данък сгради е за период от 3 години. При въведени мерки за ползване на възобновяеми енергийни източници този срок става пет години. Освобождаването от данък сгради (следствие на тяхното сертифициране за енергийна ефективност) се прилага само ако имотите не се използват със стопанска цел.

Данъчните облекчения обаче се отнасят само за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. Причината е, че новото строителство е по задължителни правила и стандарти за енергийна ефективност и затова с в пълен синхрон със законовите норми.

 


Източници на информация:

https://www.tech-dom.com/bg/sertifikati-za-energiini-harakteristiki-na-sgradi/2/1911/


ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: