Мениджмънт на енергията в интелигентния дом.

мениджмънт на електроенергията

 Интелигентните домове притежават потенциал за увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за енергопотребление и редуциране на въглеродния отпечатък чрез включване на възобновяеми енергийни източници в енергийния микс и трансформиране на ролята на потребителите. Ключови за умните домове са системите за управление на електроенергията. Те са базирани на иновативни технологии в областта на електроенергийните мрежи и потребителската електроника.


 

Мениджмънт на електроенергията -  Advance Metering Infrastructure (AMI)

 

 Съвременният дом е добре проектиран център за пренос на енергия между електроенергийната мрежа и различна комбинация от уреди и системи. При интелигентните жилищни сглобяеми сгради е налице двупосочна комуникация. Тя се извършва от и към комуналната мрежа, която се осъществява посредством умни измервателни уреди. Те взаимодействат динамично с мрежовата система, получават сигнали от доставчика на услуги и отговарят с информация за потреблението и диагностиката. Този двупосочен обмен на информация става възможен чрез усъвършенствана измервателна инфраструктура (Аdvanced Metering Infrastructure - AMI). Тя разполага с интелигентни функции за проследяване на енергопотреблението. Съчетани със съответните комуникационни инструменти за надежден обмен на данни с останалите заинтересовани страни в мрежата.


 

Мениджмънт на електроенергията - Automate Home Energy Management (AHEM)

 

 Мрежи за автоматизирано управление на енергопотреблението в дома (Automated Home Energy Management, AHEM) самостоятелно управляват системите за крайно потребление въз основа на информацията от обитателите и интелигентните измервателни уреди. Предимствата от използването на такава мрежа са безспорни. Тя съгласува енергийната консумация на свързаните системи в дома с целите на потребителя за комфорт и цена, както и с информацията, получена от доставчика на услуги. Сензорите и средствата за управление при едно такова решение работят заедно в безжична домашна мрежа (HAN). Те събират съответните данни, да обработват информацията чрез необходимите алгоритми и да прилагат управляващи стратегии. Те целят: подобрен комфорт при минимални разходи за обитателите, ефективно потребление и своевременен отговор на изискванията на доставчиците на услуги.


 

Технологични тенденции

 

 Няколко пазарни и технологични тенденции се очаква да ускорят разработката на икономически ефективни мрежи за автоматизирани управления. Водещ е автоматизираният мениджмънт на енергийното потребление в интелигентните сглобяеми домове ЕКОЗИД. Сред тях са:

  • Разширяването на приложенията на интелигентните електроенергийни мрежи.
  • Нарастването на уеб-базираните изчислителни приложения в облака. Това ще позволи икономически ефективно съхранение на данни за енергопотреблението в дома. Ще даде възможност за визуализация на данни и анализ за тенденциите в AHEM мрежите.
  • Напредъкът при технологиите за смартфони, включително при батериите, потребителските интерфейси и материалите.
  • Допълнителните сензори и технологии за управление на енергията. Производителите на жилищно оборудване и на електроуреди интегрират в новите интелигентни домашни уреди. Те са готови за работа в интернет и предлагат инструменти за циклично и многорежимно управление. Възможни са и променливи скорости, средства за диагностика на повреди и еко-режими.
  • Интегрирането на електроенергийни услуги в други мрежови технологии, като системите за сигурност, телевизионните и телефонните услуги.

 Ключова стратегия за ангажиране на всички заинтересовани страни с ефективен мениджмънт на електроенергията може да бъде промяната на ценовите схеми за крайния потребител. От фиксирани тарифи до динамични цени. Ще отразяват използването на мрежовите ресурси в различни моменти. Финансовите стимули са един от основните мотивиращи фактори за проектирането на интелигентни сглобяеми домове.

 Все повече доставчици на комунални услуги предоставят данни за потреблението на енергия в почти реално време на собствениците на съвременни къщи. Заедно с различните видове ценови схеми и препоръки за редуциране консумацията на електрическите товари. Много компании въведоха и уеб-базирани или базирани на мобилни приложения потребителски интерфейси. Чрез тях собствениците на умни пасивни домове могат да настройват параметрите на стайните си термостати или да управляват осветлението си дистанционно с помощта на смартфон или браузър. Усъвършенствано измерване на мрежовите параметри чрез използване на съответната AMI инфраструктура също се предлагат от все повече доставчици на енергия.


 

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ: