ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
вижте повече

Уведомление относно обработването на личните данни на възложителите по договори с „ЕКОЗИД ИНВЕСТ“ ЕООД


 Настоящото уведомление съдържа основна информация относно обработването на лични данни на физическите лица – възложители по договори за проектиране и строеж, сключени с „ЕКОЗИД ИНВЕСТ“ ЕООД. Уведомлението е разработено в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и останалите нормативни актове на приложимото законодателство относно защитата на данните.

 

Кой носи отговорност за обработването?

 Отговорно за обработването на личните данни на възложителите е “ЕКОЗИД ИНВЕСТ“ EООД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК: 201422501, със седалище и адрес на управление в област Стара Загора, община Казанлък, село Черганово, п.к 6139, фабрика „ЕКОЗИД“, представлявано заедно и поотделно от управителите Станимир Петров Върбанов и Дарина Станимирова Върбанова (по-долу за краткост „ние“ или „нас“).

 За контакт с нас може да се свържете на имейл адрес: office@ecozid.com или формата за контакт на https://www.ecozid.com или посочения адрес на управление.


 

С каква цел обработваме данни?

 Основната причина да събираме Вашите лични данни е за да Ви идентифицираме като възложители по договори за проектиране и строеж; да изпълним законовите си задължения; да приемем и разгледаме искания, сигнали или препоръки във връзка с предоставяните от нас услуги; за да осигурим вашата сигурност, както и сигурността на нашите служители.


 

На какво правно основание обработваме вашите данни?

 Ние обработваме лични данни само при валидно правно основание. Правното основание за обработване на Вашите данни е изпълнението на поетите към Вас ангажименти съгласно договора за проектиране и строеж, по който сте страна. На следващо място обработването на данни е необходимо и за защита на правата Ви като потребител при подаването на жалба или оплакване във връзка с услугите ни. Вашите данни обработваме и при изпълнение на предвидените за нас специфични задължения от приложимото законодателство. В случай, че по-долу дадете съгласие за това, Вашите данни ще бъдат използвани и за предоставяне на актуална информация относно промоции, отстъпки и намаления, свързани с услугите ни.

 Видеонаблюдението като охранителна дейност се извършва на база легитимния ни интерес да защитим сигурността на обекта, оборудване в него и служителите си, както и вашата собствена сигурност. Същото се извършва само на общодостъпните места, означени със съответните знаци. За да осигурим в максимална степен вашето спокойствие, ви информираме, че видеонаблюдение не се осъществява по никакъв начин в тоалетните помещения и помещенията за почивка и отдих.


 

Какви лични данни обработваме?

 При започване на преговори, оферта и сключване на договор за проектиране и строеж, събираме информация, представляваща лични данни, а именно:

 • име и други идентификационни данни;
 • данни за контакт –вкл. адрес, телефон, имейл;
 • видеообраз, доколкото при посещението ви в офиса се осъществява видеонаблюдение;

 

За какъв срок съхраняваме данните?

  Данните, свързани с договорните ни взаимоотношения, се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимото. Видеозаписите се съхраняват за не повече от месец, след като сте напуснали офиса, освен ако закон или подзаконов акт не изисква друго. Данните, обработвани за е-маркетинг, на основание на Вашето съгласие се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година, освен ако съгласието не е подновено.


 

Какви мерки за защита на събраните данни предприемаме?

 Опазването и сигурността на Вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, прилагаме технически и организационни мерки за защита, посочени във вътрешните правила на нашата организация и политиката ни за защита на личните данни, достъпна на адрес:

 https://www.ecozid.com/политика-за-защита-на-личните-данни/


 

Какви права притежавате при обработването на данните Ви?

 Ние гарантираме на посетителите и гостите си следните правни възможности във връзка със защитата на техните данни:

 • на информация дали към момента съхраняваме Ваши лични данни, както и достъп до документите и записите, които ги съдържат;
 • на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни по реда, по който същото е дадено (с писмена декларация или друго изявление в свободен текст, изпратено на имейл адрес: office@ecozid.com);
 • на възражение срещу обработването, основано на легитимните ни интереси и/или обществен интерес; ние ще прекратим обработването освен ако не са налице законови основания за него и/или последното не е необходимо за защитата на правни претенции.
 • на коригиране, в случай че обработваните данни са неверни, неактуални или неточни;
 • на ограничаване на обработването, поради:
  • подаване на възражение;
  • оспорване на точността на данните;
 • на изтриване на данните (право „да бъда забравен“);
 • право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).

 

По какъв начин споделяме данни с трети лица?

 При предоставянето на услугите ни може да предоставим Вашите данни на следните лица за посочените цели:

 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка или при получаване на валидно искане за разкриване на информация;
 • с наши партньори (архитекти, проектанти, инженери) в случай, че дадете съгласие да Ви предоставяме актуална информация;
 • с наши консултанти, напр. счетоводители или юристи при съдебен спор;
 • при сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новите собственици, за което ще бъдете уведомени.

 При всички случаи Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, освен ако не е налице решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на данните или не са предприети адекватни мерки за защита.


 

Как може да се свържете с компетентния надзорен орган?

 Независимо от посоченото по-горе, при във всеки момент имате право да се обърнете към компетентния надзорен орган - Комисията за защита на личните данни:

 • лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
 • по факс – 029153525;
 • на имейла на КЗЛД - kzld@cpdp.bg.
 • чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

 С оглед изискванията на законодателството горната информация може да бъде променяна и актуализирана.

 Днес,…………………………година, долуподписаният ……………………………………………………….... декларирам, че бях запознат с настоящето уведомление, а предоставените от мен лични данни при сключване и изпълнение на договор за проектиране и строеж са верни, точни и актуални:

 

Възложител: ____________________________

                                                         (подпис)