ПРОЕКТИРАНЕ
вижте повече
Image
ПРОЕКТИРАНЕ на сглобяема къща.

Вашият нов дом, толкова уникален, колкото сте Вие самите!

 И тъй като дори и най-малкото Ви желание е важно, нашият екип от архитекти, инженери и строителни експерти ще Ви придружава във всяка стъпка по пътя към мечтаната дървена сглобяема къща. От идеята за мечтания дом, през проектирането и разработването на специфичните за случая детайли, през подбора на правилните продукти и материали  и до самия финал ще имате до себе си най-подходящия партньор.

Този много важен път започва с изготвянето на инвестиционния проект, който се дели на няколко части:

 • Идеен проект и остойностяване на реализацията на сглобяемата къща;
 • Технически проект;
 • Работен проект.
Image
ИДЕЕН ПРОЕКТ за сглобяема къща.

 Изготвянето на идеен проект е първата съвместна стъпка, която предприемаме по пътя към Вашата мечтана сглобяема къща. Ако Вие вече разполагате с такъв това е чудесно, защото ще може да направим количествено-стойностна сметка и да изготвим индивидуална оферта за техническите проекти и строежа до предпочетената от Вас фаза.

 Ако не разполагате с идеен проект бъдете напълно спокойни, в наше лице сте намерили най-подходящия партньор за неговото създаване.

 Разработването на идейните архитектурни проекти са много важен за нас етап, на който  Ви представяме желаното разпределение, удовлетворяващо визията Ви за уют и функционалност. Включената 3D визуализация Ви дава, още на ранен етап, възможността да усетите визията на Вашата сглобяема къща в завършен вид.

 Необходими документи за разработване на Идеен проект за сглобяема къща с дървена конструкция:

 • ЕКОЗИД Ви предоставя бланка с въпроси, чрез отговора на които Вие формулирате заданието и визията си за желаната сглобяема къща;
 • Виза за проектиране – извадка от действащ Подробен устройствен план /ПУП/ или виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ;
 • Геодезическо заснемане на терена, на който ще бъде изградена сглобяемата къща. Заснемането се изготвя от геодезист. Ако желаете ние можем да се ангажираме с изпълнението на Геодезическото заснемане;
 • Данни за собствеността на имота върху, който ще бъде построена сглобяемата къща – нотариален акт за собственост.

 

 

Image
ОФЕРТА за ТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО на сглобяема къща.

 На база изготвения и утвърден от Възложителя Идеен проект за сглобяема къща, нашите специалисти от ЕКОЗИД свалят необходимите количества за извършване на СМР ( строително монтажни работи) според зададената степен на завършеност на сглобяемата сграда и ги остойностяват.

 Клиентът получава подробна ОФЕРТА за ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, като цената остава не променена до приключване на договорните взаимоотношения.

Image
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ за сглобяема къща.

 Проектната документация, Предмет на този етап е изработване на всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж за сглобяема къща. Проектната документация включва:

 • Технически проект в части: архитектура, конструкции, електро, водоснабдяване и канализация, топлотехническа ефективност, вертикална планировка, отопление, ПБЗ, ППЗ. Проектите за сглобяемата къща с дървена конструкция се изработват от проектанти с пълна проектантска правоспособност и се съгласуват с възложителя. В проектантската си дейност ЕКОЗИД използва специализиран софтуер, който позволява триизмерно проектиране в част конструкции. С детайлна визуализация на  всички връзки и елементи дори и на най-сложните дървени конструкции. 
 • По желание на Възложителя може да се подготви и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, благодарение на който разрешението за строеж на сглобяеми къщи се издава в по-кратки срокове. Изработва се от лицензирана консултанска фирма, несвързана с проектантския екип. – ИЗПЪЛНЯВА СЕ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА!
 • Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект във фаза технически проект по чл. 169, ал. 1, т.6 за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение от закон за устройство на територията, изработен от лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон.

        Технологичният срок за изготвяне на комплекта от проекти  е 40 работни дни.  Проектната документация във фаза технически проект подлежи на одобряване от общинската администрация и е основание за издаване на разрешение за строеж и изпълнение на строителството.

 Необходими документи за изготвяне на проектите за сглобяема къща в техническа фаза:

 1. Всички документи описани в частта „ИДЕЕН ПРОЕКТ“.
 2. Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към електроразпределителната мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.
 3. Предварителен договор за присъединяване на сглобяемата къща към ВиК мрежа, сключен между собственика и съответното дружество.
 4. Геоложки доклад на терена върху, който ще бъде построена сглобяемата къща  – това не е задължително, но е препоръчително да го има. Това са данни, които ще помогнат на инженер-конструктора при проектирането на конструкцията на сглобяемата сграда особено при някои терени.
РАБОТЕН ПРОЕКТ за сглобяема къща.

 За нас това е една от най-интересните части от проектирането на сглобяеми къщи. В тази част проектантите на фирмата подготвят технологични карти, които проследяват целия процес на производство на сглобяемата къща, вложените материали както и чрез тях се осъществява контрола на качеството при изпълнението на всеки отделен етап от технологията.

 Чрез работния проект се осъществява връзката на триизмерния проект в част конструкции, посредством директен импорт, в дървообработващ център с цифрово програмно управление. Там се произвеждат всички елементи на бъдещата сглобяема къща без намесата на човек при извършване на отделните операции от технологическия процес.